تاريخ : یکشنبه بیست و دوم دی ۱۳۹۲ | 22:37 | نویسنده : صمدی

نمونه سوال فصل 3 فیزیک اول دبیرستان

نمونه سوالات فصل سوم فیزیک 1(الکتریسیته) 


اگر تعداد ۱۰۱۰الکترون از جسمی بگیریم چقدر بار الکتریکی در جسم پدید خواهد آمد و از چه نوعی خواهد بود؟ 
جسمی چند الکترون باید بدهد یا بگیرد تا۱۰-۱۰ کولن بار الکتریکی منفی در آن ایجاد شود؟ 
جسمی با از دست دادن چه تعداد الکترون دارای بار الکتریکی 2/3 کولن می شود؟ 
آزمایشهای الکتریسیته ساکن در کنار دریا بهتر جواب می دهند یا در کویر؟ 
جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید 

الف) وظیفه مولد...............................است. 

2) یکای شدت جریان الکتریکی ..............یا...................است 
در یک مدار الکتریکی تعداد*۸الکترون در مدت ۴۰ ثانیه از مدار می گذرد. 

-------------------------------------------------------------------------------- 


الف) شدت جریان در مدار چقدرست؟ 

ب) در مدت 1 دقیقه چند کولن الکتریسیته از مدار می گذرد؟ 
شدت جریان در یک مدار5 A است الف( مقداربار الکتریکی که درمدت3 S ازاین مدارمیگذرد چقدرست؟ 
در یک مدار الکتریکی شدت جریان الکتریکی را 2 برابرمی کنیم .مقاومت الکتریکی چند برابر می شود؟ 
مقاومت لامپی ۱۰۰ اهم و شدت جریان ۱/۰ آمپراز آن می گذرد.الف) ولتاژ دوسر لامپ چقدر است؟ 

ب) بار الکتریکی که در مدت نیم دقیقه از لامپ می گذرد چقدر ست؟ 
روی یک اتوی برقی( 1000W و 200V)نوشته شده است الف)شدت جریانی که از مدارمیگذرد چقدرست؟ ب) انرژی الکتریکی مصرفی ماهانه اتو درصورتی که هفته ای یکبار و هر بار به مدت 5/0 ساعت روشن یاشد چقدرست؟ ج) مقاومت الکتریکی اتو چقدر است؟ 

تاريخ : چهارشنبه بیست و هفتم آذر ۱۳۹۲ | 16:27 | نویسنده : صمدی
تاريخ : چهارشنبه بیست و نهم آبان ۱۳۹۲ | 17:55 | نویسنده : صمدی
نمودار زير سرعت يك متحرك را در زمانهاي مختلف نشان مي‌دهد. مسافت طي شده در اين مدت چند متر است؟


نمودار سرعت  زمان از يك دونده دو 100 متر را در شكل مي‌بينيد. جابجايي دونده در 12 ثانیه چند متر است؟

شخصي روي يك پله برقي به طول50 متر ايستاده است. اگر پله ساكن باشد او با سرعت ثابت در مدت 1 دقيقه از پله بالا مي‌رود. اگر شخص ساكن باشد و پله متحرك و با سرعت ثابت در مدت 40 ثانيه بالا مي‌رود. اگر هر دو متحرك و با همان سرعت‌هاي ثابت حركت كنند شخص در چه مدت به بالاي پله خواهد رسيد؟
تاريخ : چهارشنبه بیست و نهم آبان ۱۳۹۲ | 17:48 | نویسنده : صمدی


فصل دوم
 (حركت شناسي)

حركت اجسام جزو ابتدايي ترين پديده‌هايي است كه بشر از ابتداي خلقت با آن آشنا شده و هر لحظه با آن سرو كار داشته و در طول زندگي روزمره خود اين پديده را در اطراف خود، از طبيعت، حركت افسانه‌ها، حيوانات، ستارگان- خورشيد- ماه- زمين- ستارگان و كهكشانها، باد، باران، طوفان، شن، تگرگ، بوران، رشد درختان، گرفته تا حركت ذره‌هاي ريز مولكول و اتمها ديده و دريافته و از آن بهره جسته است. حركت پديده‌اي است كه نمي‌توان حتي كوچكترين زماني از آن صرف نظر كرد. انسان و زندگي انساني با اين مهم پيوند خورده، پس براي درك موقعيت خود و محيط اطرافمان بايد حركت را تعريف كنيم، ابعاد آن را بشناسيم و از معادلات و روابط آن در تفسير رفتارهاي طبيعت سود بجوييم

براي اين منظور علم خاصي كه سينماتيك نام دارد تعريف شده كه بايد به آن بپردازيم

سينماتيك

سينماتيك يا حركت شناسي علمي است كه بدون در نظر گرفتن علت و عوامل حركت فقط به چگونگي رفتارها و معادلات آن مي‌پردازد.

در اين علم به شاخه‌هاي مختلفي از تعريف حركت مي‌توان پرداخت:

1)       حركت اجسام در مسير مستقيم

2)       حركت اجسام در مسيرهاي منحني

 كه اين حركات نيز شامل بخش‌هاي بسياري مي‌باشند.

 

 براي يادگيري اوليه در كتاب  فيزيك(2)، ابتدا به ساده ترين حالات حركت جسم خواهيم پرداخت.

حركت در مسير مستقيم

در اين حالت، حركت جسم را فقط در مسير مستقيم بررسي مي‌كنيم. مانند حركت ماشيني در يك جاده بسيار طولاني و مستقيم

بردار مكان و جابجايي

دانستيم كه هر بردار دو خصوصيت و ويژگي دارد.                    (1) اندازه               (2)  جهت و راستا 

جهت و راستاي ماشين‌هاي در حال حركت مشخص شده‌اند.

برداري از گنجشك كه در نقطه A قرار دارد، از مبدأ مختصات (مبدأ پرواز) به محل لانه (موقعيت پرواز) رسم مي‌شود، با توجه به اين بردار مي‌توان محل و موقعيت جسم ويا گنجشك را تعيين كرد.

در شكل، بردار جابجايي گنجشك را نشان ‌دهيد.

جابه‌جايي (تغييرمكان)

شكل مقابل مكان يك اتومبيل را در لحظه t1 در نقطه A و در لحظه t2 در نقطـه B نشان مي‌دهد. در اين شكل بردار مكان جسم را در نقطه A با r1  و بردار مكان آن را در نقطه B با r2 نشان داده‌ايم.

شكل زير بردار جابجايي اتومبيلي را در بازه زماني t1 تا t2 نشان مي‌دهد. در اين شكل بردار  كه برابر تفاضل بردار r1 از بردار r2  است. بردار جابجايي ناميده مي‌شود، يعني داريم: 

 

مثال: در شكل مقابل خرگوش در لحظه در نقطه A و در لحظه  در نقطه B قرار دارد. اندازه جابجايي جسم و بازه زماني حركت خرگوش را بدست آوريد؟

مطالب ذكر شده را مي‌توانيم از روي نمودار مكان  زمان نيز بررسي كنيم. نمودار مكان  زمان نموداري است كه مكان جسم را بر حسب زمان نشان مي‌دهد. به نمودارهاي زير توجه كنيد.

در هر كدام از اين نمودارها جابجايي از ارقام روي محور x  و بازه زماني از ارقام روي محور t بدست مي‌آيد.

 

به مثالهاي زير توجه كنيد.

نكته: اگر جسم در حالت سكون باشد يعني مكان آن با توجه به زمان تغيير نكند نمودار مكان- زمان آن به صورت شكل مقابل است.

مثال: در نمودارهاي زير جابجايي يك ماشين سواري را از A تا B بدست آوريد.

شكل (1) : محورها (y-x) است پس داريم:   

            

شكل (2) : محورها (x-t) است پس داريم:

                

شكل (3) : محورها (x-y) است پس داريم:                                                                                                                       

             

شكل (4): محورها (x-t) است پس داريم:

           

جابجايي بين دو نقطه به مسير متحرك بستگي ندارد و تنها به مكان نقاط ابتدايي و انتهايي بستگي دارد.  

پمب بنزين

(1) اتومبيلي از 400 متري قبل از پمب بنزين شروع بحركت مي‌كند. و در يك كيلو متري بعد از پمپ بنزين متوقف مي‌شود. جابجايي متحرك اينگونه بدست مي‌آيد.

پس متحرك به اندازه 1/4km جابجا شده است.

 تاريخ : چهارشنبه بیست و نهم آبان ۱۳۹۲ | 17:46 | نویسنده : صمدی

در يك ظرف عايق 2 کیلوگرم آب درجه موجود است، به درون اين ظرف 3 کیلوگرم آب 50 درجه اضـافه مي‌كنيم و يك قطعه مسي به ظرفيت گرمايي ويژه و دماي 60 درجه و جرم 200 گرم داخل آن مي‌اندازيم دماي تعادل چند درجه مي‌شود؟
يك كتري برقي داراي توان مصرفي 500W  است. اين كتري در مدت 7 دقيقه دماي800 گرم آب 20 درجه را به چند درجه مي‌رساند؟ (راندمان كتري %80 است.)

 


يك آبگرمكن به ظرفيت 60 ليتر، داراي توان توليدي 1400W است. چه مدت طول مي‌كشد تا اين آبگرمكن دماي آب را از به   برساند؟

 يك گلوله را از ارتفاع 80 متري زمين با سرعت 10 متر بر ثانیه به سمت زمين پرتاب مي‌كنيم. اين گلوله با سرعت30 متر بر ثانیه به زمين مي‌رسد.

 اگر انرژي تلف شده اين گلوله صرف گرم كردن آن شده باشد، با فرض دماي آن چند درجه بالا رفته است؟
تاريخ : چهارشنبه بیست و نهم آبان ۱۳۹۲ | 17:42 | نویسنده : صمدی

فصل دوم (گرما)

بعضي‌ از اجسام مثل آب جوش يا شعله كبريت خيلي داغ هستند، آتقدر داغ كه مي‌توانند به ما آسيب برسانند. در طرف ديگر يك تكه يخ خشك خيلي سرد است. آنقدر كه مي‌تواند  بدن ما را بلرزاند. به همين دليل  گرمي يا سردي اجسام را با لمس كردن نمي‌توان بطور دقيق تعيين كرد. اگر آن جسم خيلي داغ يا خيلي سرد باشد، به ما آسيب مي‌رساند و اگر به اندازه‌اي كه ما احساس مي‌كنيم سرد يا گرم نباشد، تنها با لمس كردن نمي‌توان گفت كه آن جسم به چه اندازه گرم يا سرد است. ما براي سنجش گرمي يا سردي اجسام به كميتي نياز داريم، كه از لمس كردن مطمئن‌تر باشد. هرقدر جسمي سردتر باشد دمايش پايين تر و به هر اندازه گرمتر باشد دمايش نيز بالاتر است.

دما معياري براي اندازه‌گيري و سنجش گرمي و سردي جسم است. پس ابتدايي ترين روش اندازه گيري دما استفاده از حس لامسه است.

يك دانشمند ايتاليايي به نام گاليله در حدود سال 1592 دست به سلسله آزمايشهايي زد. گاليله دماسنجي درست كرد كه بهتر است آنرا دماسنج هوايي بناميم. زيرا وي اين دماسنج را با يك لوله شيشه‌اي كه يك سر آن آزاد

و در سر ديگرش حباب شيشه‌اي قرار داشت، ساخته بود.

گاليله سر آزاد لوله را به درون آب فرو برده بود. هنگامي كه به لوله حرارت مي‌داد، هواي داخل آن منبسط شده، سطح مايع داخل لوله را پايين مي‌آورد. برعكس هنگامي كه لوله سرد مي‌شد، هواي داخل آن نيز فشرده شده و سطح مايع را بالا مي‌برد.

گاليله اين دماسنج را براي اندازه‌گيري حرارت يا برودت هوا بكار برد. اما يك اشكال بزرگ در كار اين نوع دماسنج جلوه مي‌نمود و آن اينكه بالا يا پايين آمدن سطح مايع تنها بعلت حرارت يا برودت هوا صورت نمي‌گرفت. بلكه عوامل ديگري مانند تغييرات فشار جوي نيز در اين كار سهيم بودند كه دقيق نبودن دماسنج گاليله را آشكار مي‌ساخت.

دماسنج

دماسنج  مي‌تواند اندازه‌گيري دقيقي از درجه سردي يا گرمي جسم داشته باشد. رايج‌ترين دماسنجها دماسنج جيوه‌اي يا الكلي است. اساس اين دماسنجها براساس انبساط مايعات است. تقريباً همه مواد چه جامد ، مايع يا گاز وقتي گرم  مي‌شوند منبسط مي‌شوند. هرگاه در اطراف يك دماسنج دماي محيط افزايش پيدا كند، ارتفاع مايع دماسنج افزايش پيدا مي‌كند و بالعكس هر گاه دماي محيط كاهش يابد، ارتفاع مايع درون دماسنج كاهش مي‌يابد. معمولترين دماسنجها، دماسنج جيوه‌اي والكلي مي‌باشند.

ساختمان دماسنج جيوه‌اي و الكلي

اين دما‌سنجها مطابق شكل از يك لوله شيشه‌اي باريك سربسته و خالي از هوا تشكيل شده كه قسمت پايين آن متصل به يك مخزن است. اين مخزن مي‌تواند مملو از جيوه يا الكل باشد. با بالا رفتن دماي محيط اطراف دماسنج، دماي مايع درون دماسنج انبساط پيدا كرده، حجم آن افزايش پيدا مي‌كند و مايع در لوله باريك بالا مي‌رود، تا جاييكه سطح بالايي آن در ارتفاع مشخصي قرار مي‌گيرد. هرچه دما بالاتر برود ارتفاع مايع بالاتر مي‌رود و هر چه دما پايين‌تر بيايد ارتفاع مايع پايين‌تر مي‌آيد.

دماسنجي كه ما اكنون به كار مي‌بريم درست همان كار دماسنج گاليله را انجام مي‌دهد. با اين تفاوت كه در دماسنج ما به بجاي هوا، جيوه تعبيه شده است. جيوه براثر حرارت يا بردوت منبسط يا منقبض شده و بدين وسيله در درون يك لوله شيشه‌اي بالا و پايين مي‌رود.

هنگامي كه جيوه گرم مي‌شود، خود را از ديواره شيشه بالا مي‌كشد، انبساط حجم پيدا مي‌كند و چون سرد مي‌‌شود منقبض شده و در حباب شيشه‌اي پائين لوله دماسنج، جمع مي‌شود. دماسنج جيوه‌اي را گراند دوك فرديناند دوم، در حدود سال 1654 ميلادي براي نخستين بار به كار برد.

دماسنج پزشكي

دماسنج پزشكي داراي يك لوله خيلي باريك شيشه‌اي است، كه به مخزن جيوه‌اي با جداره‌اي خيلي نازك مربوط شده است. وقتي دماسنج پزشكي در دهان يك مريض قرار مي‌گيرد، در اثر گرماي بدن بيمار جيوه در مخزن منبسط‌ شده، و در لوله بالا مي‌رود. اما اين جيوه به سهولت پايين نمي‌آيد. زيرا بين مخزن و لوله يك معبر خيلي تنگ پيش‌بيني شده است، تا جيوه فوراً پايين نرود، و پزشك امكان خواندن درجه تب مريض را داشته باشد. پايين نرفتن جيوه در لوله، علاوه بر وجود اين شكاف تنگ، علت ديگري هم دارد و آن اينكه نيروي جاذبه مولكولي مولكولهاي جيوه بيشتر از مولكولهاي شيشه و جيوه است، بنابراين از شكاف به سادگي عبور نمي‌كند. همان‌طور كه اگر به يك صافي چايي كه مانند يك الك كوچك است، روغن ماليده شود، يك قاشق آب را مي‌توان به سادگي داخل آن نگه داشت.

 زيرا جاذبه مولكولي مولكولهاي آب بيشتر از مولكولهاي آب و روغن است. اما راه ساده‌اي براي برگرداندن جيوه به مخزن دماسنج وجود دارد: اگر دماسنج را يك لحظه در آب گرم فرو برده، و فوراً بيرون بكشيم، جيوه به سهولت سرجاي خود برمي‌گردد. زيرا در اين صورت ظرف شيشه‌اي زودتر از جيوه گرم شده، منبسط مي‌شود و بزرگ شدن نسبي اين سوراخ باريك نيز باعث برگشت فوري جيوه به مخزن مي‌گردد. به شرطي كه آب بيش از حد گرم نباشد تا سبب شكستن دماسنج نشود.تاريخ : پنجشنبه بیست و پنجم مهر ۱۳۹۲ | 8:22 | نویسنده : صمدی
-نماد گذاري علمي چيست؟

در نماد گذاري علمي اعداد را بر حسب حاصل ضرب عددي بين 1 تا 10 و توان صحيحي از 10 مينويسند.

مثال:

004/8   * 105 = 800400

        نماد علمي                عدد حقيقي

۱- پگونه جرم را توسط يک ترازوي دو کفه اي اندازه بگيريم ؟

اول-تنظيم کردن صفر ترازو

دوم- جسم را در يک کفه قرار داده و در کفه ديگر آنقدر وزنه ميگذاريم تا ترازو به تعادل برسد.

سوم- جرم مجموع وزنه ها را حساب کرده که با جرم جسم برابر است.

۲-دقت اندازه گيري چيست؟

کمترين مقداري که يک وسيله ميتواند اندازه بگيرد را دقت اندازه گيري مينامند.

مثال.: دقت اندازه گيري يک خط کش معمولي در حدود يک ميلي متر است.

۳- کميت نردهاي ( اسکالر) را تعريف کنيد؟

کميتهايي که جهت ندارند و فقط با اندازه و عدد نمايش داده ميشوند مانند: جرم, حجم, مساحت, طول, مسافت کميتهاي نردهاي يا اسکالر مينامند.

۴-کميت برداري را تعريف کنيد؟

کميتهايي که علاوه بر اندازه داراي جهت نيز هستند مانند سرعت , جابجايي, شتاب کميتهاي  برداري ناميده ميشوند

۵-جابجايي چيست؟

جابجايي يک جسم پاره خط جهت داري (بردار) است که ابتداي آن مکان آغازين حرکت و انتهاي آن مکان پاياني جسم و طول آن تغيير مکان جسم را نشان ميدهدتاريخ : پنجشنبه بیست و پنجم مهر ۱۳۹۲ | 8:18 | نویسنده : صمدی

نمونه سوالات فیزیک 1 و آزمایشگاه 

6- انرژی درونی چیست؟

مجموع انرژیهای ذرات  تشکیل دهنده یک ماده را انرژی درونی میگوییم. که افزایش انرژی درونی معمولا با بالا رفتن دمای جسم مشخص میشود.

7- در اثر مالش چه تغییراتی در انرژی صورت میگیرد؟

در اثر مالش انرژی جنبشی  به انرژی درونی تبدیل میشود و دو جسم اندکی گرم میشوند.

8- آیا اصطکاک انرزی را از بین میبرد؟

خیر انرژی هیچگاه از بین نمیرود بلکه در اثر اصطکاک انرژی حرکتی ( جنبشی) به انرژی درونی تبدیل میشود و چون از این انرژی نمیتوانیم استفاده خاصی ببریم اصطلاحا بیان میشود که اصطکاک هدر برنده انرژی است

9-قانون پایستگی بیان کننده چه چیزی است؟

این قانون بیان میکند که مقدار انرژی در جهان هستی همواره مقداری ثابت بوده است و انرژی هیچگاه از بین نمیرود و هیچ گاه به خودی خود بوجود نمی اید بلکه میتواند به اقسام مختلف تبدیل شود یا بین مواد مختلف مبادله گردد.

10- انرژی پتانسیل گرانشی چیست؟

انرژی را که اجسام فقط به دلیل ارتفاعشان از سطح زمین دارند را پتانسیل  گرانشی مینامند این انرژی توسط فرمول      U = Mgh    محاسبه میشود.

11- انرژی پتانسیل کشسانی را تعریف کنید؟

 به انرژی ذخیره شده در فنر کشیده یا فشرده( فنری که از حالت عادی خارج شده باشد) انرژی پتانسیلکشسانی میگویند

توجه:

فنری که کشیده یا فشرده نشده است دارای انرژی پتانسیل کشسانی  نیست.

12- منابع انرژی به چند دسته کلی تقسیم میشوند؟

 به دو دسته  1- تجدید پذیر        2- تجدید ناپذیر

13- منابع تجدید پذیر و تجدید ناپذیر را تعریف کرده و از هرکدام دو مثال بزنید؟

منابع تجدید پذیر:  منابعی که همیشگی هستند و با مصرف کردن تمام نمیشوند و معمولا آلودگی بوجود نمی آورند مانند  خورشید  -   باد  -زمین گرمایی- اب

منابع تجدید ناپذیر :  انرژیهایی که تمام شدنی هستند و تنها یکبار قابلیت مصرف دارند  و معمولا آلودگیهای زیست محیطی به همراه دارند  مانند  سوختهای فسیلی  نفت و گازو زغال سنگ   و سوختهای هسته ای

14- مشکلات سوختهای فسیلی را بنویسید؟

- تمام شدنی هستند

- محیط زیست را با گازهای سمی آلوده میکنند

- حمل و نقل و استخراج  آنها مشکل است.

15-مزیتها و مشکلات سوختهای هسته ای را ذکر کنید؟